1. දොලොස් මහා පහන් පූජාව - සමවත් බෝධි වර්ණනාව
පිරිණිවන් පෑ, අරිහත් වහරක අභයරතනාලංකාර අභයරතනාලංකාර ස්වාමින්වහන්සේ විසින් ගිහි කල පටිභාන කවිත්වයෙන් 1998 දෙසැම්බර් 18 වන දින පැවැත්වූ දොලොස් මහා පහන් පූජාව සහ සමවත් බෝධි වර්ණනාව.